zarządzanie budową

Spółdzielcze zmagania Budowlane

Mieszkańcy lokalów należących do spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek zgłaszać wszystkie poważne prace remontowe właściwym organom zarządczym. Dzięki temu mają one możliwość sprawnego zarządzania usterkami oraz kontroli na standem technicznym budynków, które znajdują się pod ich kuratelą. Wydane w ciągu 30 dni od daty wpływu do spółdzielni warunki określą sposób realizacji zaplanowanych robót, w tym także ewentualną potrzebę uzyskania i przedstawienia spółdzielni projektów budowlanych wykonanych przez uprawnionych specjalistów, a także pozwoleń na realizację robót lub innych dokumentów wystawionych przez odpowiednie jednostki administracji lub urzędy. Należy też pamiętać, że w przypadku prowadzenia i zakończenia robót remontowych w zakresie instalacji trzeba posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonywanych robót. Powyższe dokumenty wydane muszą być przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacjyjnych oraz sieci energetycznych i gazowych, a w przypadku przewodów kominowych, przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Po zrealizowaniu prac remontowych, z zachowaniem warunków podanych przez spółdzielnię, użytkownik lokalu każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić właściwą administrację domów spółdzielczych o zakończeniu robót i dostarczyć wymagane dokumenty. Wszelkie regulaminy dostępne są zazwyczaj na stronie internetowej konkretnej spółdzielni.