Metoda termowizji

by
Metoda termowizji

Metoda termowizji

Metoda termowizji (TW) opiera się na detekcji i rejestracji na odległość emisji promieniowania podczerwonego z określonego obszaru, a więc umożliwia bezkontaktowe (bezdotykowe) wykonywanie badań. Pomiary termowizyjne po-legają na rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez orga-nizm, którego własności są ściśle związane z temperaturą powierzchni ciała.

Zestaw do badania termowizyjnego składa się z: – kamery termowizyjnej o wysokiej czułości,

– toru wizyjnego z kolorowym monitorem o wysokiej rozdzielczości,

– komputerowego układu sterującego oraz cyfrowej rejestraq’i i analizy obrazów,

– kolorowej drukarki atramentowej. Zestaw ten umożliwia zobrazowanie w czasie rzeczywistym (na monito-rze) oraz cyfrową rejestrację (na twardym dysku lub dyskietce) kolorowego (z wyborem kilku opcji barw w 64 kolorach) obrazu rejestrowanej emisji. System charakteryzuje się unikalnymi i wysokimi parametrami detekcji, np. dla tempera-tury 3-0,-0°C czułość wynosi -0,-08°C.

Komputerowy system analizy obrazów umożliwia wybór metody (wzdłuż przebiegu określonej linii, na określonej powierzchni) do analizy emisji promie-niowania i temperatury oraz przedstawienie wyników w postaci tekstowej lub graficznej (wykres liniowy lub słupkowy – histogram). W ocenie rejestrowanej emisji promieniowania z badanego obszaru można się posługiwać ponadto taki-mi parametrami, jak np. temperatura minimalna i maksymalna lub średnia, po-wierzchnia obszaru wewnątrz wybranej izotermy.

Metoda termowizji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Back to Top